Ekte-Penger » Personvernregler

Personvernregler

Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit https://ekte-penger.com (the “Site”). Ekte-Penger.com is owned by Boscana LTD and therefore enforces the company’s privacy policy.

Boscana LTD is engaged in affiliate marketing and is headquatered in Israel.

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

– “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

– “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

– “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking about Device Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use your personal data to:

Communicate with you
Meet or exercise any of our legal obligations or rights
We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site–you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We work with third parties, to help manage our business and deliver services. These third parties may from time to time need to have access to your personal data:

If we are under a duty to disclose to comply with a legal obligation or protect our interests or security.
In the event we sell, buy or re-organise any business or assets, or if our assets are acquired by a third party, including prospective sellers or buyers.
We may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

DO NOT TRACK

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information can be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

MINORS

The Site is not intended for individuals under the age of 18.

CHANGES

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

Last update: May 2018

CONTACT US

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at [email protected].

På norsk

Personvernregler

Denne personvernspolicyen beskriver hvordan din personlige informasjon samles, brukes og deles når du besøker https://ekte-penger.com («nettstedet»). Ekte-Penger.com eies av Boscana LTD og håndhever dermed selskapets personvernpolicy.

Boscana LTD er engasjert i affiliate markedsføring og har hovedkontor i Israel.

PERSONLIG INFORMASJON WE COLLECT

Når du besøker nettstedet, samler vi automatisk informasjon om enheten din, inkludert informasjon om nettleseren din, IP-adresse, tidssone og noen av informasjonskapslene som er installert på enheten din. I tillegg, når du surfer på nettstedet, samler vi inn opplysninger om de enkelte nettsidene eller produktene du ser, hvilke nettsteder eller søkeord du henviste til Nettstedet, og informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet. Vi henviser til denne automatisk innsamlede informasjonen som «Enhetsinformasjon.»

Vi samler Device Information ved hjelp av følgende teknologier:

– «Cookies» er datafiler som er plassert på enheten eller datamaskinen, og inkluderer ofte en anonym unik identifikator. For mer informasjon om informasjonskapsler, og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler, besøk http://www.allaboutcookies.org.

– «Loggfiler» -sporhandlinger som skjer på nettstedet, og samler inn data, inkludert din IP-adresse, nettlesertype, Internett-leverandør, henvisning / utgangssider og dato / klokkeslett.

– «Web beacons», «tags» og «pixels» er elektroniske filer som brukes til å registrere informasjon om hvordan du surfer på nettstedet.

Når vi snakker om «Personlig informasjon» i denne personvernreglene, snakker vi om Device Information.

Hvordan bruker vi din personlige informasjon?
Vi bruker dine personlige data til å:

Kommuniser med deg

Møt eller utøve noen av våre juridiske forpliktelser eller rettigheter
Vi bruker Device Information som vi samler for å hjelpe oss med å skjerme for mulig risiko og svindel (spesielt din IP-adresse) og mer generelt for å forbedre og optimalisere nettstedet vårt (for eksempel ved å generere analyser om hvordan våre kunder blar og interagerer med Nettstedet, og å vurdere suksessen til våre markedsførings- og reklamekampanjer).

DELE DIN PERSONLIGE INFORMASJON

Vi bruker Google Analytics for å hjelpe oss med å forstå hvordan våre kunder bruker nettstedet. Du kan lese mer om hvordan Google bruker dine personlige opplysninger her: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

Du kan også velge bort Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi jobber med tredjeparter, for å hjelpe med å håndtere vår virksomhet og levere tjenester. Disse tredjepartene må fra tid til annen trenge tilgang til dine personopplysninger:

Hvis vi er under plikt til å avsløre for å overholde en juridisk forpliktelse eller beskytte våre interesser eller sikkerhet.

I tilfelle vi selger, kjøper eller reorganiserer noen virksomheter eller eiendeler, eller hvis våre eiendeler er anskaffet av en tredjepart, inkludert potensielle selgere eller kjøpere.

Vi kan også dele dine personlige opplysninger for å overholde gjeldende lover og forskrifter, svare på stævning, søknadserklæring eller annen lovlig forespørsel om informasjon vi mottar, eller ellers beskytte våre rettigheter.

IKKE SPOR

Vær oppmerksom på at vi ikke endrer vårt nettsteds datainnsamling og bruker praksis når vi ser et sporingssignal fra din nettleser.

DINE RETTIGHETER

Hvis du er bosatt i Europa, har du rett til å få tilgang til personlig informasjon vi har om deg, og å be om at din personlige informasjon blir korrigert, oppdatert eller slettet. Hvis du ønsker å utøve denne rett, vennligst kontakt oss gjennom kontaktinformasjonen nedenfor.

I tillegg er du oppmerksom på at vi behandler informasjonen din for å oppfylle avtaler vi måtte ha med deg (for eksempel hvis du bestiller gjennom nettstedet) eller på annen måte for å forfølge våre legitime forretningsinteresser som er oppført ovenfor. Vær oppmerksom på at informasjonen din kan overføres utenfor Europa, inkludert til Canada og USA.

MINDREÅRIGE

Nettstedet er ikke ment for personer under 18 år.

ENDRINGER

Vi kan oppdatere denne personvernreglene fra tid til annen for å reflektere for eksempel endringer i

ENDRINGER

Vi kan oppdatere denne personvernreglene fra tid til annen for å gjenspeile for eksempel endringer i vår praksis eller av andre operative, juridiske eller lovgivningsmessige årsaker.

Sist oppdatert: Mai 2018

KONTAKT OSS

For mer informasjon om våre personvernspraksis, hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker å klage, vennligst kontakt oss via e-post på [email protected].

Si din mening!

0 0