Ekte-Penger » Cookie Policy

Cookie Policy

Cookie Policy for Ekte-Penger.com
This is the Cookie Policy for Ekte-Penger.com, accessible from https://ekte-penger.com/

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files, pixels or similar technologies that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

Forms related cookiesWhen you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.
Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

Storage duration of cookies

Session cookies: Some cookies are only needed for the duration of your website session, so called “session cookies”. They will be erased or become invalid as soon as you leave our website or your current session expires. Session cookies are used, for example, to retain certain information during your session.

Permanent cookies: Some cookies are stored for a longer period. For example, it allows to recognize you when you access our website again at a later time and access saved settings. As a result, you can access webpages faster or with greater convenience, for example that you do not need to set certain options again, such as your chosen language. Permanent cookies are automatically deleted after a predefined period.

Flow cookies: These cookies are used for communication between our internal servers within our company group. They are placed on your computer or device when you start navigating the website and deleted after the end of your navigation on the website. Flow cookies are given a unique identification number but does not allow us to draw any conclusions regarding the actual customer or user.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

By visiting this link: https://ekte-penger.com/kontakt/

Changes to the policy

Our cookies policy may be updated, from time to time. Any such changes will then be posted on this page.

Last update: May 2018

På norsk

Cookie Policy for Ekte-Penger.com
Dette er Cookie Policy for Ekte-Penger.com, tilgjengelig fra https://ekte-penger.com/

Hva er kaker

Som det er vanlig praksis med nesten alle profesjonelle nettsteder, bruker dette nettstedet cookies, som er små filer, piksler eller lignende teknologier som lastes ned til datamaskinen, for å forbedre opplevelsen. Denne siden beskriver hvilken informasjon de samler, hvordan vi bruker den og hvorfor vi noen ganger trenger å lagre disse informasjonskapslene. Vi vil også dele hvordan du kan forhindre at disse informasjonskapslene lagres, men dette kan nedgradere eller «ødelegge» visse elementer av nettstedets funksjonalitet.

For mer generell informasjon om informasjonskapsler, se Wikipedia-artikkelen på HTTP-informasjonskapsler.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler av forskjellige grunner detaljert nedenfor. Dessverre er det i de fleste tilfeller ingen bransjestandardalternativer for deaktivering av informasjonskapsler uten fullstendig deaktivering av funksjonaliteten og funksjonene de legger til på dette nettstedet. Det anbefales at du legger på alle informasjonskapsler hvis du ikke er sikker på om du trenger dem eller ikke, hvis de brukes til å yte en tjeneste du bruker.

Deaktivering av informasjonskapsler

Du kan forhindre innstillingen av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din (se hjelpen til nettleseren din for hvordan du gjør dette). Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler vil påvirke funksjonaliteten til denne og mange andre nettsteder du besøker. Deaktivering av informasjonskapsler vil vanligvis føre til at du også deaktiverer visse funksjoner og funksjoner på dette nettstedet. Derfor anbefales det at du ikke deaktiverer informasjonskapsler.

Cookiene vi setter inn

Skjemaer relatert til skjemaer Når du sender inn data til et skjema som de som finnes på kontaktssider eller kommentasjonsskjemaer, kan cookies settes inn for å huske dine brukerdetaljer for fremtidig korrespondanse.

Tredjeparts cookies

I noen spesielle tilfeller bruker vi også informasjonskapsler levert av pålitelige tredjeparter. Følgende avsnitt beskriver hvilke tredjeparts cookies du kan støte på via dette nettstedet.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, som er en av de mest utbredte og pålitelige analysene på nettet for å hjelpe oss å forstå hvordan du bruker nettstedet og måter vi kan forbedre opplevelsen på. Disse informasjonskapslene kan spore ting som hvor lenge du bruker på nettstedet og sidene du besøker, slik at vi kan fortsette å produsere engasjerende innhold. For mer informasjon om Google Analytics-informasjonskapsler, se den offisielle Google Analytics-siden.
Lagringsvarighet av informasjonskapsler

Session-informasjonskapsler: Enkelte informasjonskapsler behøves kun i løpet av nettstedet ditt, såkalte «øktkaker». De blir slettet eller blir ugyldige så snart du forlater nettstedet vårt eller din nåværende sesjon utløper. Session-informasjonskapsler brukes for eksempel for å beholde visse opplysninger under økten.

Permanente cookies: Noen informasjonskapsler lagres i lengre tid. For eksempel kan du gjenkjenne deg når du åpner nettstedet vårt på et senere tidspunkt, og får tilgang til lagrede innstillinger. Som et resultat kan du få tilgang til nettsider raskere eller med større bekvemmelighet, for eksempel at du ikke trenger å angi visse alternativer på nytt, for eksempel det valgte språket. Permanente cookies slettes automatisk etter en forhåndsdefinert periode.

Flow cookies: Disse cookies brukes til kommunikasjon mellom våre interne servere i vår firmagruppe. De plasseres på datamaskinen eller enheten når du begynner å navigere på nettstedet og slettes etter avslutningen av navigasjonen på nettstedet. Flow cookies er gitt et unikt identifikasjonsnummer, men tillater ikke oss å trekke noen konklusjoner med hensyn til den faktiske kunden eller brukeren.

Mer informasjon

Forhåpentligvis har det klargjort ting for deg og som tidligere nevnt hvis det er noe du ikke er sikker på om du trenger det eller ikke, er det vanligvis sikrere å forlate informasjonskapsler aktivert dersom det samhandler med en av funksjonene du bruker på nettstedet vårt.

Men hvis du fortsatt søker etter mer informasjon, kan du kontakte oss via en av våre foretrukne kontaktmetoder:

Ved å besøke denne lenken: https://ekte-penger.com/kontakt/

Endringer i retningslinjene

Våre informasjonskapsler kan oppdateres, fra tid til annen. Eventuelle endringer vil da bli lagt ut på denne siden.

Sist oppdatert: Mai 2018

Si din mening!

0 0